Author Archive

PSYCHOPATIE DZIECIĘCE

Przez psychopatię rozumie się znacznego stopnia odchylenia struktury osobowości od normy przeciętnej, szczególnie w zakresie charakteru, temperamentu, życia uczuciowo-popędowego, uczuciowości wyższej i sposobu reagowania na bodźce, co utrudnia współżycie danej jednostce w grupie społecznej. Rozwój intelektu na ogół bywa nie zaburzony, toteż psychopaci mają pełną odpowiedzialność prawną za swoje postępowanie.

Read the rest of this entry »

FUNKCJE UKŁADU NERWOWEGO

Morfologiczna niedojrzałość układu nerwowego ma wpływ na jego czynność. U noworodka jest przewaga ośrodków podkorowych nad korowymi, które rozwijają się stopniowo. Niedojrzała kora mózgowa noworodka ulega szybko wy- czerpaniu, co pociąga za sobą hamowanie i fizjologiczny sen. Noworodek śpi prawie całą dobę i bazuje głównie na odruchach bezwarunkowych wrodzonych. Właściwości wrodzonych odruchów bezwarunkowych są przekazywane w drodze dziedziczenia, a ich ośrodki znajdują się zasadniczo w niższych piętrach ośrodkowego układu nerwowego: w rdzeniu kręgowym, rdzeniu przedłużonym i śródmózgowiu. Liczba odruchów bezwarunkowych jest ogromnie duża i nie sposób wymieniać je tu wszystkie. Ograniczono się zatem do omówienia odruchów bezwarunkowych występujących wyłącznie u małego dziecka.

Read the rest of this entry »

Rozpoznanie zespołu Turnera

Rozpoznanie zespołu Turnera można ustalić jeszcze przed okresem pokwitania, a nawet wkrótce po urodzeniu: u noworodków z zespołem Turnera stwierdza się obrzęki limfatyczne na grzbiecie stóp, luźne fałdy skóry na karku i niekiedy opisane wyżej anomalie rozwojowe.

Kariotyp 45,X jest najczęstszym układem chromosomowym w zespole Turnera, znacznie rzadziej zdarza się zespół Turnera z obecnością chromatyny płciowej. Stwierdza się wówczas obecność dwóch chromosomów X, ale jeden z nich jest nieprawidłowy (izochromosom ramion długich lub delecja ramion krótkich) spotyka się też mozaikowość, jak np. 45,X/46,XX lub 45,X/47,XXX.

Read the rest of this entry »

Zapis ekg

Zapis ekg w wielu przypadkach jest prawidłowy, jeśli jednak przeciek jest duży, to występują cechy przerostu prawej i lewej komory oraz lewego przedsionka. W okresie nadciśnienia płucnego dominują cechy przerostu prawej komory.

Za pomocą cewnikowania serca można wykazać obecność ubytku przez przejście cewnika z prawej komory do lewej. Badaniem oksymetrycznym stwierdza się zwiększoną zawartość tlenu w próbkach krwi pobranych ze stożka i pnia tętnicy płucnej.

Read the rest of this entry »

Agammaglobulinemia z limfopenią

Ta postać wrodzonej panhipogammaglobulinemii różni się pod kilkoma względami od klasycznej (p. wyżej). W obrazie klinicznym dominują zakażenia drożdżakowe i grzybicze przewodu pokarmowego, przewlekłe biegunki i nawracające infekcje dróg oddechowych. Choroba kończy się śmiercią, zwykle przed ukończeniem 2 r. ż. We krwi chorych stwierdza się stale wybitną limfopenię, a biopsja węzłów chłonnych wykazuje tylko nieliczne limfocyty.

Read the rest of this entry »

Polecamy
    System reklamy Test
Kategorie
Polecamy