Chromosomy

Chromosomy stanowiące parę mają identyczny wygląd, z wyjątkiem chromosomów płciowych XY u mężczyzn. U kobiet jeden z chromosomów X jest widoczny także w okresie międzypodziałowym w postaci grudki chromatyny (tzw. ciałko Barra). Kobiety są więc chromatyno-dodatnie, podczas gdy mężczyźni są chromatyno-ujemni.

Zestaw chromosomów jednej komórki nazywamy kariotypem. Przyjęto, że normalny kariotyp mężczyzny oznacza się jako 46,XY, a prawidłowy ka- riotyp kobiety – 46,XX. Anomalie chromosomowe mogą być związane z nieprawidłową budową lub liczbą chromosomów.

Leave a Reply