Dziedziczenie

Dziedziczenie zależy nie tylko od dominującego lub recesywnego charakteru genu, ale także od tego, w jakim chromosomie się znajduje. Jeśli gen ma swoje locus w autosomie, to związana z nim cecha będzie występowała u obu płci jednakowo często (dziedziczenie autosomowe). Inaczej jest w przypadku genów znajdujących się w chromosomach płciowych. Ponieważ chromosom Y jest genetycznie nieczynny po urodzeniu, mężczyźni są hemizy- g otami dla genów w chromosomie X. Umożliwia to ujawnianie się rece- sywnych genów związanych z pojedynczym chromosomem X. Ujawnienie c e- chy recesywnej sprzężonej z płcią u kobiety może nastąpić tylko wtedy, gdy jest ona homozygotą dla odpowiedniego genu.

Przedstawione typy dziedziczenia odnoszą się do występowania różnych alleli w obrębie jednego locus. W każdym locus genowym występować może jednak wielka liczba alleli. Obecność różnych form genu zależy od tego, w którym odcinku cząsteczki DNA wystąpiła mutacja. Z bliżej nie znanych przyczyn mutacje zdarzają się w niektórych odcinkach genu częściej niż w innych. W większości chorób dziedziczonych recesywnie dotknięty homozygotą ma większą szansę posiadania w homologicznych locus dwóch różnych, niż dwóch takich samych form zmutowanego genu.

Leave a Reply