Obraz kliniczny

Obraz kliniczny bezpośrednio po urazie czaszki. Zasadniczym bezpośrednim objawem klinicznym zadziałania urazu na mózg jest utrata przytomności spowodowana nagłym zahamowaniem czynności ośrodków w pniu mózgu. Czas trwania utraty przytomności bywa różny: od kilku sekund czy minut do kilkunastu godzin, a nawet paru dni i tygodni. Zdaniem większości chirurgów okres trwania utraty przytomności jest wykładnikiem stopnia ciężkości urazu: im dłużej chory jest nieprzytomny, tym uraz był cięższy.

Równocześnie z utratą przytomności występują zakłócenia regulacji podstawowych procesów fizjologicznych, co manifestuje się bladością powłok skórnych, słabo napiętym i przyśpieszonym tętnem, powierzchownym oddechem, obniżeniem ciepłoty ciała, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i zniesieniem odruchów fizjologicznych. Objawy te po odzyskaniu przytomności szybko ustępują, a mogą pojawić się bóle głowy, odruchy wymiotne, gorączka, czasem drgawki, niedowłady ze strony nerwów czaszkowych, porażenia połowicze w zależności od rozległości i umiejscowienia uszkodzeń tkanki mózgowej.

Leave a Reply