Rokowanie zależy od stopnia nasilenia objawów klinicznych

Rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadów potwierdzających trwałe, organiczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, obrazu klinicznego i wyniku badań dodatkowych (radiogramów czaszki przed i po odmie, badania eeg, badania dna oczu), które najczęściej wykazują odchylenia od normy.

Rokowanie zależy od stopnia nasilenia objawów klinicznych. Niekiedy stan dziecka wykazuje tendencje do stopniowej poprawy, a częściej jednak obserwuje się stopniowe lub okresowe pogarszanie się stanu dziecka, zwłaszcza w przebiegu częstych chorób infekcyjnych, po szczepieniach ochronnych i w okresie pokwita- nia.

Leczenie jest z reguły objawowe. Jeśli w obrazie klinicznym dominuje upośledzenie umysłowe, podaje się leki stosowane w oligofrenii. Przy przeważających zaburzeniach ruchowych kładzie się nacisk na rehabilitację ruchową i leczenie ortopedyczne. W napadach padaczkowych stosuje się leki przeciwpadaczkowe.

Leave a Reply