Skazy naczyniowe wrodzone

Do częściej spotykanych skaz tego typu można zaliczyć: Zespół Rendu-Oslera, w którym obserwuje się miejscowe ścieńczenie naczyń krwionośnych i mnogie naczyniaki w skórze, śluzówkach i różnych narządach.

Zespół Ehłers-Danlosa, w którym uwarunkowany genetycznie defekt dotyczy tkanki łącznej i prowadzi do łamliwości naczyń i wiotkości skóry.

Zespół Kasabaclia-Meritta występujący głównie u niemowląt, charaktery- ryzujący się występowaniem olbrzymich naczyniakowatych zmian w skórze ze współistniejącą malopłytkowością i fibrynogenopenią. Małoplytkowość i fibryno- genopenia, a czasem obniżenie innych osoczowych czynników krzepnięcia zależy od zużycia tych elementów w zakrzepach powstających w sieci naczyniowej na- czyniaka. Następstwem procesu zakrzepowego bywa często nasilenie aktywności fibrynolitycznej osocza. Leczenie polega na naświetlaniu naczyniaka promieniami rtg.

Leave a Reply