Znaczna chylomikronemia

Znaczna chylomikronemia, która jest charakterystyczną cechą tej choroby, * .ujawnia się jako zmleczenie górnej warstwy osocza pozostawionego na kilka- naście godzin w temperaturze pokojowej. Pewniejszym sposobem wykrywania mniej nasilonej chylomikronemii jest elektroforeza surowicy za pomocą tego badania wykazać można także obniżenie frakcji alfa- i betalipoproteidów.

Defekt związany jest z obniżeniem aktywności lipazy lipoprotciclo- w c j, co1 jest przyczyną upośledzonego zużytkowania trójglięerydów zawartych w chylomikronach. Podanie chorym heparyny nie aktywuje (w przeciwieństwie do ludzi zdrowych) tego enzymu.

Leave a Reply